مجوزها

مجوزهای فعالیت

پروانه صادرات اکسیژن ساز

پروانه صادرات هوای مدیکال

پروانه صادرات وکیوم بیمارستانی

پروانه تولید دستگاه اکسیژن‌ساز بیمارستانی

پروانه تولید سیستم وکیوم مرکزی بیمارستان

پروانه مستقل سیستم هوای مدیکال بیمارستانی

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری