خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

نگهداری و راهبری صحیح تجهیزات بهمان اندازه انتخاب و خرید  صحیح تجهیزات اهمیت دارد. بدین منظور شرکت والادرمان امیرکبیر ضمن آموزش پرسنل مرکز درمانی که مسئولیت نگهداری تجهیزات را دارند پیشنهاد قرارداد سرویس و نگهداری پیشگیرانه Preventive Maintenance (PM) را به مسئولین بیمارستان می دهد تا با هزینه ناچیزی اقدامات پیشگیرانه به منظور کنترل عملکرد تجهیزات و اقدامات پیشگیرانه در صورتی مشاهده عیب در تجهیزات به موقع صورت پذیرد و از ورود خسارات عمده جلوگیری شود.

شرکت والادرمان امیر کبیر در راستای افزایش کیفیت خدمات خود اقدامات زیر را همواره انجام میدهد:

  • آموزش فنی و اصول مذاکره،
  • تامین قطعات یدکی کافی و اوریجینال،
  • بازخورد خرابی ها به شرکت های تامین کننده قطعات،
  • تامین امکانات و ابزار لازم جهت خدمات،