آموزش های ویدیویی

معرفی ماسک های تنفسی NIV
محصول لون اشتاین

معرفی دستگاه های کمک تنفسی
BiPAP - CPAP
محصول لون اشتاین

معرفی ویژگی جبران حجمی
در دستگاه prisma30ST

آموزش دستگاه پریسما اسمارت سی پپ لون اشتاین
قسمت اول

آموزش دستگاه پریسما اسمارت سی پپ لون اشتاین
قسمت دوم

نشست همکاری مدیران والا درمان امیرکبیر
با کمپانی لون اشتاین آلمان
نمایشگاه Arabhealth دبی 2021

همکاری والادرمان امیرکبیر و لون اشتاین آلمان