دکتر رحیم فتوره چی مدیر عامل شرکت والا درمان امیرکبیر

دکتر رحیم فتوره چی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

دکترای مهندسی پزشکی – بیومکانیک

والا درمان امیرکبیر
علیرضا عسگری مدیر سی آر ام والا درمان امیرکبیر

علیرضا عسگری

مدیر CRM

کارشناسی ارشد IT 

حسین ربیعی نیا مدیر مالی والا درمان امیرکبیر

حسین ربیعی نیا

مدیر مالی

کارشناس ارشد حسابداری

شیوا دارابی مدیر بازرگانی والا درمان امیرکبیر

شیوا دارابی

مدیر بازرگانی

کارشناسی ارشد MBA

رسول فتوره چی مدیر تبلیغات و انبار دار والا درمان امیرکبیر

رسول فتوره چی

مسئول تبلیغات و انبار

کارشناسی گرافیک

سنا ربیعی ناظر فنی و مسئول امور اداری والا درمان امیرکبیر

سنا ربیعی

مسئول امور اداری و ناظر فنی

کارشناسی مهندسی پزشکی